مجازات فرار از خدمت سربازی

خدمت سربازی و مجازات فرار از آن

بر اساس ماده ۵۹ قانون مجازات جرایم نیرو‌های مسلح، کارکنان خدمت وظیفه نیرو‌های مسلح (سرباز) هرگاه در زمان صلح بیش از پانزده روز متوالی مرتکب غیبت شده و عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب می شوند و چنانچه دستگیر شده باشند به حبس از سه ماه تا یک سال یا سه ماه تا یک سال اضافه خدمت محکوم می‌گردند. ‌همچنین بر اساس ماده ۶۰ قانون مذکور کارکنان خدمت وظیفه فراری در زمان صلح هرگاه شخصاً خود را معرفی و مشغول خدمت شوند به ترتیب زیر با آنان رفتار می‌شود:

  • ‌الف- چنانچه برای اولین بار مرتکب فرار از خدمت شده و ظرف مدت شصت روز از شروع غیبت شخصاً خود را معرفی نمایند . بدون ارجاع پرونده به مرجع قضایی در مقابل هر روز غیبت و فرار، دو روز به خدمت دوره ضرورت آنان افزوده می‌شود. این اضافه خدمت‌بیش از سه ماه نخواهد بود.
  • ب- چنانچه پس از مدت ۶۰ روز خود را معرفی کنند و یا سابقه فرار از خدمت داشته باشند به حکم دادگاه به حبس از دو تا شش ماه محکوم می‌گردند.

بر اساس ماده (56) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح اعضای ثابت نیروهای مسلح هر گاه در زمان صلح بیش از پانزده روز متوالی مرتکب غیبت شده و عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب و حسب مورد به مجازاتهای ذیل محکوم می شوند:

  • الف – چنانچه شخصاً خود را معرفی نمایند به حبس از دو تا شش ماه یا محرومیت از ترفیع از سه تا شش ماه.
  • ب – هر گاه دستگیر شوند به حبس از شش ماه تا دو سال یا محرومیت از ترفیع از شش ماه تا دو سال.

 

نکات

موضوع جرم: موضوع جرم «فرار از خدمت» است، فرار از خدمت در زمان صلح و جنگ و درگیری های مسلحانه مقررات خاصی دارد که به تفکیک بیان خواهد شد.

رکن مادی بزه: عنصر مادی جرم فرار از خدمت موضوع این ماده « غیبت متوالی بیش از پانزده روز بدون عذر موجه» می باشد . در صورتی که غیبت پازنده (15) روز کامل و یا کمتر از آن باشد . موضوع فاقد وصف مجرمانه بوده و باستناد بند (ه ) ماده (116) آیین نامه انضباطی نیروهای مسلح صرفاً تخلف انضباطی محسوب می شود. برابر قوانین استخدامی نیروهای مسلح «فراری» وضع پرسنلی است که مدت غیبت آنان در زمان صلح از 15 روز و در زمان جنگ از 5 روز تجاوز نماید.

برابر مقررات ماده (76) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ، منظور از عذر موجه مندرج دراین قانون مواردی است از قبیل:

  • الف ) بیماری مانع از حضور.
  • ب ) فوت همسر، پدر، مادر، برادر، خواهر و اولاد (در زمانی که عرفاً برای مراسم اولیه ضرورت دارد) و همچنین بیماری سخت یکی از آنان (در صورتی که مراقب دیگری نباشد و به مراقبت وی نیاز باشد.)
  • ج) ابتلاء به حوادث بزرگ مانند حریق، سیل و زلزله.
  • د) در توقیف یا حسب بودن.

موسسه حقوقی بین المللی عدالت آریایی با بهره گیری از بهترین وکیل پایه یک دادگستری تهران تا انتهای مسیر حقوقی همراه شماست.

منبع: گوگل

نظری دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این را به اشتراک بگذارید

کپی لینک در کلیپ بورد

کپی