20:00 - 16:00

ساعات کاری شنبه تا چهارشنبه

20:00 - 16:00

ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

كاهش مجازات حبس تعزيری

بهترین وکیل سرقت

راهنمای مطالعه این مطلب

قانون كاهش مجازات حبس تعزيری در جلسه علنی روز سه شنبه ٢٣/٢/٩٩ تصويب شد و طی نامه شماره ٢٨٧٥٧ مورخ ٢٢/٣/٩٩ در اجراي اصل ١٢٣ قانون اساس برای اجرا به دستگاههای اجرايی ابلاغ گرديد.

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

ماده1 – مجازات های مقرر در کتاب پنجم مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 2/3/1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی به شرح زیر کاهش یافته یا تبدیل می شود :
الف – مجازات حبس موضوع ماده (614) قانون (به استثنای تبصره آن ) به حبس درجه شش؛
ب- مجازات حبس موضوع ماده (621) قانون، در صورتی
که ارتکاب جرم به عنف یا تهدید باشد به حبس درجه چهار و در غیر این¬صورت به حبس درجه پنج؛
پ- تبصره ماده (621) قانون، نسخ و در مورد شروع به جرم آن مطابق ماده (122) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 عمل می¬شود.
ت- مجازات حبس موضوع ماده (677) قانون، در صورتی که میزان خسارت¬وارده یکصد میلیون (100،000،000) ریال یا کمتر باشد به جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت¬وارده؛
ث- مجازات حبس موضوع ماده (684) قانون به حبس درجه شش؛
ج- مجازات موضوع مواد (608) و (697) قانون به جزای نقدی درجه شش؛
ماده2- یک تبصره به¬شرح زیر به ماده (18) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی الحاق می¬شود:
تبصره- چنانچه دادگاه در حکم صادره مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین کند، باید مبتنی بر بندهای مقرر در این ماده و یا سایر جهات قانونی، علت صدور حکم به بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی را ذکر کند. عدم رعایت مفاد این تبصره موجب مجازات انتظامی درجه چهار می¬باشد.
ماده3 – یک تبصره به¬شرح زیر به¬عنوان تبصره (6) به ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 الحاق می شود:
تبصره6- تمام حبس¬های ابد غیر حدی مقرر در قانون به حبس درجه یک تبدیل می¬شود.
ماده4- صدر ماده (23) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 به¬شرح زیر اصلاح و بندها و تبصره-های ذیل آن ابقاء می¬شود :
ماده23 – دادگاه می¬تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری محکوم کرده است، با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات¬های تکمیلی بندها و تبصره¬ های این ماده محکوم نماید.
ماده5- ماده (28) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 به¬شرح زیر اصلاح می¬شود:
ماده28- کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از تاریخ تصویب آنها در مورد تمام جرائم و تخلفات از جمله مجازات نقدی، به¬تناسب نرخ تورم اعلام¬شده از سوی بانک مرکزی،هر سه سال یک¬بار به¬پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت-وزیران تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می¬شود، لازم¬الاجراء می¬گردد.
ماده6- ماده (37) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 به¬شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می¬شود:
ماده37- در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف،دادگاه می¬تواند مجازات تعزیری را به¬نحوی که به حال متهم مناسب¬تر باشد به¬شرح زیر تقلیل دهد یا تبدیل کند :
الف- تقلیل مجازات حبس به میزان یک تا سه درجه در مجازات¬های درجه چهار و بالاتر؛
ب- تقلیل مجازات حبس درجه پنج و درجه شش به میزان یک تا دو درجه یا تبدیل این مجازات و مجازات حبس درجه هفت حسب مورد به جزای نقدی متنسب با همان درجه؛
پ- تبدیل مصادره کل اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار؛
ت- تقلیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال؛
ث- تقلیل سایر مجازات¬های تعزیری به میزان یک یا دو درجه یا تبدیل آن به مجازات دیگر از همان درجه یا یک درجه پایین¬تر؛
تبصره- چنانچه در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که به¬موجب آن مجازات تخفیف می-یابد، حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر شود، به مجازات جایگزین مربوط تبدیل می¬شود.
ماده 7 – یک تبصره به¬شرح زیر به ماده (47) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 الحاق شود:
تبصره- در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور در صورت همکاری مؤثر مرتکب در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان، تعلیق بخشی از مجازات بلامانع است. همچنین تعلیق مجازات جرائم علیه عفت عمومی( به جز جرائم موضوع مواد(639) و ( 640 ) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات¬های بازدارنده مصوب 2/3/1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی ) و کلاهبرداری و کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می¬شود و شروع به جرائم مقرر در این تبصره، بلامانع است. رعایت ماده (46) این قانون در خصوص این تبصره الزامی است.
ماده8- یک تبصره به¬شرح زیر به ماده (57) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 الحاق می-شود:
تبصره- مقررات این ماده در مورد حبس¬های تعزیری درجه دو، درجه سه و درجه چهار، در صورت گذراندن یک¬چهارم مدت حبس قابل¬اِعمال است.
ماده9- تبصره ماده (62) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 با عنوان تبصره (1) ابقاء و دو تبصره به¬عنوان تبصره¬های (2)و(3) به¬شرح زیر به آن الحاق می¬شود:
تبصره2- مقررات این ماده در مورد حبس¬های تعزیری درجه دو، درجه سه و درجه چهار نیز پس از گذراندن یک¬چهارم مجازات¬های حبس قابل اِعمال است.
تبصره3- قوه قضائیه می¬تواند برای اجرای تدابیر نظارتی موضوع این ماده یا سایر مقرراتی که به¬موجب آن متهم یا محکوم تخت نظارت الکترونیکی قرار می¬گیرد، با نظارت سازمان زندان¬ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کند. آیین¬نامه اجرائی این تبصره توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه با همکاری مرکزی مرکز آمار و فناوری و سازمان زندان¬ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه می¬شود و به¬تصویب رئیس قوه قضائیه می¬رسد.
ماده10- ماده (72) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 به¬شرح زیر اصلاح می¬شود:
ماده72- تعدَد جرائم عمدی که مجازات قانونی حداقل یکی از آنها بیش از یک سال حبس باشد، مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس است.
ماده11- ماده (104) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 به¬شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می¬ شود :
ماده104- علاوه به جرائم تعزیری مندرج در¬کتاب دیات و فصل حد قَذف این قانون و جرائمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می¬باشند، جرائم مندرج در مواد ((537)،(596)،(608)،(609)،(622)،(632)،(633)،(641)،(647)،(648)،(668)،(669)،(673)،(674)،(676)،(677)،(679)،(682)،(684)،(685)،(690) در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد)، (692)،(693)،(694)،(697)،(698)،(699)،(700)،(716)،(717) و (744) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و
مجازات¬های بازدارنده) مصوب 2/3/1375 و جرائم انتقال مال عیر و کلاهبرداری موضوع ماده (1) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، به¬شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده (36) این قانون بیشتر نباشد و نیز کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و درجرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می¬شود در صورت داشتن بزه¬دیده و سرقت موضوع مواد (656)،(657)،(661) و (665) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات¬های بازدارنده) مصوب 2/3/1375 به¬شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش از دویست میلیون(200،000،000) ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد و شروع و معاونت در تمام جرائم مزبور، همچنین کلیه جرائم تعزیری درجه پنج و پایین¬تر ارتکابی توسط افراد زیر هجده سال در صورت داشتن بزه¬ دیده،مشمول تبصره(1) ماده (100) این قانون ماده (12) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392 بوده و قابل گذشت است
تبصره- حداقل و حداکثر مجازات¬های حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت مقرر در قانون برای جرائم قابل گذشت به نصف تقلیل می¬یابد.
ماده12- ماده (134) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 به شرح زیر اصلاح و چهار تبصره ذیل آن حذف می¬شود
ماده134- در تقدَد جرائم تعزیری، تعیین و اجرای مجازات به¬شرح زیر است:
الف- هرگاه جرائم ارتکابی مختلف نباشد،فقط یک مجازات تعیین می¬شود و در این صورت، دادگاه می¬تواند مطابق ضوابط مقرر در این ماده که برای تعدَد جرائم مختلف ذکر¬شده، مجازات را تشدید کند.
ب- در مورد جرائم مختلف، هر گاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، حداقل مجازات هر یک از آن جرائم بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی است.
پ- چنانچه جرائم ارتکابی مختلف، بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک، حداکثر مجازات قانونی آن جرم است. در این وصرت دادگاه می-تواند مجازات هر یک را بیشتر از حداکثر مجازات مقرر قانونی تا یک¬چهارم آن تعیین کند.
ت- در تعدَد جرائم درجه هفت و درجه هشت با یکدیگر، حسب مورد مطابق مقررات این ماده اقدام می¬شود و جمع جرائم درجه هفت و درجه هشت با درجه شش و بالاتر سبب تشدید مجازات جرائم اخیر نمی¬شود. در جمع این جرائم با جرائم درجه شش و بالاتر، به¬طور جداگانه برای جرائم درجه هفت و درجه هشت مطابق این ماده تعیین مجازات می¬شود و در هر صورت مجازات اشد قابل اجراء است.
ث- در هر یک از بندهای فوق، فقط مجازات اَشد مندرج در دادنامه قابل اجراء است و اگر مجازات اَشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل شود یا به موجبی از قبیل گذشت شاکی خصوصی، نسخ مجازات قانونی یا مرور زمان غیرقابل¬اجراء گردد، مجازات اَشد بعدی اجراء می¬شود و در این صورت میزان مجازات اجراءشده قبلی در اجرای مجازات اَشد بعدی محاسبه می¬شود. آزادی مشروطه، تعلیق اجرای مجازات و عفو در حکم اجراء است.
ج- در هر مورد که مجازات قانونی فاقد حداقل یا ثابت باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه می¬تواند تا یک¬ششم و اگر بیش از سه جرم باشد تا یک¬چهارم به اصل آن اضافه کند.
چ- در صورتی که درجرائم تعزیری، از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، مرتکب به مجازات جرم اَشد محکوم می¬شود.
ح- هرگاه در قانون برای جرمی یکی از مصادیق مجازات¬ های مندرج در مواد (23) یا (26) این قانون به¬عنوان مجازات اصلی مقرر شده باشد، آن مجازات در هر صورت اجراء می¬شود، حتی اگر مربوط به مجازات غیر¬ اَشد باشد. همچنین اگر مجازات اَشد وفق ماده (25) این قانون، فاقد آثار تبعی و مجازات خفیف¬تر
دارای آثار تبعی باشد، علاوه بر مجازات اصلی اَشد ، مجازات تبعی مزبور نیز اجراء می¬شود.
خ- در تعدَد جرم در صورت وجود جهات تخفیف مجازات برای هر یک از جرائم، مطابق مواد (37) و (38) این قانون اقدام می¬شود.
د- در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدَد جرم اِعمال نمی¬شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می¬شود.
ماده13- ماده (137) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 به¬شرح زیر اصلاح می¬شود:
ماده137- هرکس به¬علت ارتکاب جرم عمدی به موجب حکم قطعی به یکی از مجازات¬های تعزیری از درجه یک تا درجه پنج محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم عمدی تعزیری درجه یک تا شش گردد، حداقل مجازات جرم ارتکابی میانگین بین حداقل و حداکثر مجازات قانونی آن جرم است و دادگاه می¬ تواند وی را به بیش از حداکثر مجازات تا یک¬چهارم آن محکوم کند.
ماده14- ماده (139) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 به¬شرح زیر اصلاح و تبصره آن ابقاء می¬شود:
ماده139- در تکرار جرائم تعزیری، در صورت وجود جهات تخفیف مطابق مواد (37) و (38) این قانون اقدام می¬شود.
ماده15- متن زیر به ماده (728) قانون مجازات اسلامی مصوب 1½1392 الحاق می¬شود :
عبارت < حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا > از بند (1) ماده (3) قانون وصول برخی از درامدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 و عبارت ( یا قانون ) از صدر ماده (127) این قانون حذف

می¬شود و تبصره (1) ماده (1) و تبصره(6) ماده (5) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام و مصادیق خاص قانونی که در آنها برای شروع به جرم و معاونت در جرمِ مشخص تحت همین عناوین مجازات تعیین شده است و ماده (666) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیزات و مجازات¬های بازدارنده) مصوب 2/3/1375 و تبصره آن نسخ می¬گردد.

قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده در جلسه علنی روز سه¬شنبه مورخ بیست و سوم اردیبهشت¬ماه یکهزار و سیصد و نود نه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 7/3/1399 به تأیید شورای نگهبان رسید .

محمدباقر قالیباف

در اینجا می توانید پاسخ سوالات خود و کاربران دیگر را مشاهده کنید:

احساس خود را درباره این مطلب بگویید 0 نظر

1 0
كاهش مجازات حبس تعزيری
مونا ترابی

مونا ترابی

وکیل پایه یک دادگستری ، مدیر مؤسسه عدالت آریایی

درخواست مشاوره
مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

درخواست مشاوره