شروط نامشروع در قانون مدنی

شروط نا مشروع در قانون مدنی

شرط نامشروع: شرط نامشروع بموجب بند 3 ماده 232 قانون مدنی هر چه که باشد،باطل خواهد بود اما هیچ خدشه ای به اصل عقد وارد نخواهد کرد. اما این امر مطلق نیست و در مواردی باید مطابق صراحت ماده 217 قانون مدنی شرط نامشروعی را که جهت وانگیزه اصلی انجام عقد بوده است را باطل ومبطل عقد دانست.

ماده 217 قانون مدنی در جهت معامله تصریح دارد که اگر درمعامله هر یک از دو طرف عقد جهت و داعی نامشروع داشته باشد و این جهت نامشروع در عقد تصریح گردد، آن عقد باطل خواهد بود. جهت نامشروع در صور مختلف ممکن است بروز یابد.

چند مورد از موارد کاربردی مصادیق شرط نامشروع در قانون مدنی :

 1. شرط توارث در نکاح منقطع: باطل است.
 2. شرط عدم توارث در نکاح دائم: باطل است.
 3. شرط بر خلاف قوانین امری: باطل است.
 4. شرط اسقاط حق حضانت بطور کلی: باطل است.
 5. شرط اسقاط حق حضانت بطور جزئی: باطل است.
 6. شرط اسقاط خیار تدلیس: باطل است.
 7. شرط اسقاط خیار تعذر تسلیم: باطل است.
 8. شرط خیار تفلیس: باطل است.
 9. شرط اسقاط حق رجوع مرد در طلاق رجعی : باطل است.
 10. شرط اسقاط حق ولایت بصورت کلی و جزئی: باطل است.
 11. شرط اسقاط حق اقامه دعوا در مورد غیر جرایم: صحیح است.
 12. شرط اسقاط خیارات بصورت کلی: باطل است.
 13. اسقاط حق شفعه بطور کلی: باطل است.
 14. شرط عدم نزدیکی در نکاح دائم: باطل است.
 15. شرط عدم نزدیکی در نکاح منقطع: صحیح است.
 16. شرط سقوط تکلیف زوج به پرداخت نفقه در نکاح دائم: باطل است. (ماده ۱۱۰۶)
 17. شرط انفاق توسط زوج در نکاح منقطع: صحیح است. (ماده ۱۱۱۳)
 18. شرط عدم مهر در نکاح دائم: (ماده ۱۰۸)
 19. شرط عدم مهر در نکاح منقطع: باطل و مبطل است. (ماده ۱۰۹۵)
 20. شرط بطلان عقد نکاح در صورت عدم تادیه مهر در مدت معین: شرط باطل اما نکاح و مهر صحیح است. (ماده ۱۰۸۱)
 21. در قرارداد هواپیمایی با مهمانداران شرط شده است‌که اولا میهمانداران مونث مجرد باقی بمانند و ثانیا از تصویر آنها درتبلیغات استفاده شود.وضعیت عقد و شرط چیست؟    عقد صحیح، شرط اول باطل و شرط دوم صحیح
 22. شخصی مالی را رهن می گذارد و مدت رهن را ۵ سال تعیین می کنند،وضعیت چگونه است؟   رهن موقت صحیح است.
 23. شخصی خانه اش را به دیگری می فروشد و ضمن عقد شرط می کند که خریدار تا ۵ سال حق انتقال نداشته باشد: شرط صحیح است.
 24. شخصی خانه اش را به مبلغ یکصد میلیون به دیگری می فروشد و ضمن عقد شرط می کند که خریدار اتومبیلش را برای حمل مواد مخدر در اختیار وی قرار دهد: عقد صحیح و شرط باطل.
 25. شرط انفاق توسط زوج در نکاح منقطع: صحیح است. (ماده ۱۱۱۳)
 26. شرط عدم مهر در نکاح دائم: (ماده ۱۰۸)
 27. شرط عدم مهر در نکاح منقطع: باطل و مبطل است. (ماده ۱۰۹۵)
 28. شرط بطلان عقد نکاح در صورت عدم تادیه مهر در مدت معین: شرط باطل اما نکاح و مهر صحیح است. (ماده ۱۰۸۱)
 29. در قرارداد هواپیمایی با مهمانداران شرط شده است‌که اولا میهمانداران مونث مجرد باقی بمانند و ثانیا از تصویر آنها درتبلیغات استفاده شود.وضعیت عقد و شرط چیست؟   عقد صحیح، شرط اول باطل و شرط دوم صحیح
 30. شخصی مالی را رهن می گذارد و مدت رهن را ۵ سال تعیین می کنند، وضعیت چگونه است؟    رهن موقت صحیح است.

موسسه حقوقی عدالت آریایی با بهره گیری از بهترین وکیل حقوقی تهران تا انتهای مسیر حقوقی همراه شما خواهد بود.

منبع:گوگل

نظری دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این را به اشتراک بگذارید

کپی لینک در کلیپ بورد

کپی