20:00 - 16:00

ساعات کاری شنبه تا چهارشنبه

20:00 - 16:00

ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

قوادی و مجازات آن

قوادی چیست و مجازات آن

راهنمای مطالعه این مطلب

قوادی جز جرایمی است که ممکن است از یک جرم ساده شروع و می‌تواند به جرم‌های بزرگ‌تر و به یک بحران و فاجعه بزرگ اجتماعی تبدیل شود .برای پیگیری این قبیل موضوعات می‌توانید از یک وکیل خانواده در تهران کمک و مشاوره بگیرید. حال اگر دوست دارید در مورد این جرم، عناصر، مجازات و دلایل اثبات آن بیشتر بدانید، در این مطلب همراه ما باشید.

معنای قوادی؟

واژه قوادی به معنی رساندن زن و مردی، مرد با مردی دیگر برای ارتکاب عمل منافی عفت است. از طرفی، واژه قیادت در لغت به معنای رهبری و راهبری و دلالی محبت است. حال فردی که این کار را انجام می‌دهد قواد نام دارد. امروزه سازمان ها و بحران مختلفی در باب این فعالیت بنا شده است و براساس آن جرایمی از قبیل قاچاق دختران، باندهای فساد و فحشا شکل می گیرد.

قوادی چیست؟

قوادی - قوادی چیست؟

قوادی یعنی واسطه گری بین دو یا چند نفر برای عمل زنا و یا لواط. البته این واسطه گری می تواند در ازاء دریافت مبلغی پول باشد و یا اصلا پولی رد و بدل نشود. البته این عمل در بعضی کشورها به صورت صنعتی نامشروع برای قاچاق زنان و دختران در آمده است. به طوری که از آن می توان به عنوان یک جرم سازمان یافته نام برد. جرمی که به عنوان یک تجارت پرسود برای گردانندگان شبکه های فساد در آمده است. این عمل غیرانسانی به دلیل گستردگی که پیدا کرده است به عنوان یک تهدید جدی برای اخلاق و منش انسانی درآمده است و بحرانی عظیم را برای تمامی جوامع انسانی باعث شده است. قاچاق زنان و دختران و تشکیل باندها و کارتل های بزرگ فساد و همچنین مراکز فحشا از دیگر آثار نامیمون جرم قیادت در جوامع غربی است.

نکته: حتی درقوانین کشورهایی که ازفحشای اختیاری جرم زدایی شده،واداشتن وتشویق دیگران به فحشا بویژه افراد نابالغ،جرم تلقی شده است . پس به نظر می رسد سایت های دوست یابی و … می تواند به نوعی مشمول این تعریف قرار بگیرند.

در فرهنگ حقوقی این جرم این‌گونه تعریف شده است: “یک فرد با جمع کردن تعدادی مرد یا تعدادی زن برای اعمال زنا و گناه کبیره واسطه می شود.” در قانون اسلامی برای این کار جرم اختصاص داده شده که می‌تواند به صورت یک جرم ساده یا یک جرم سازمان یافته همراه با بحران بزرگ اجتماعی باشد. معنای لغوی «قواد» در فرهنگ معین این گونه تعریف شده است: قواد فردی است واسطه شهوت رانی و زنا دیگران است.

طبق قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، به این جرم موادی اختصاص داده شده که در ماده 639 همین قانون  اشاراتی درباره اجرا و روند کیفری مشخص شده است.

مواد اختصاص یافته در قانون مجازات اسلامی

قوادی - مواد اختصاص یافته در قانون مجازات اسلامی

در موارد زیر به تحلیل مواد اختصاص یافته به این جرم منصوب شده در سال 1375می پردازیم:

ماده ق.م.ا در تعریف این جمله گفته شده است این جرم عبارت است از جمع و مرتبط  کردن دو نفر یا بیشتر برای زنا یا لواط که در بند سوم از ماده 211 این قانون واژه قواعد به کار رفته و برای آن مجازات مشخص کرده است.

ماده 211 بیان می کند اشخاص ذیل به حبس تادیبی  از شش ماه تا سه سال و تادیه غرامت 250 الی 5000 لایر محکوم می شوند. در بند سوم قواد را به کسانی که فاحشه خانه اداره می کنند و زنان را برای شهوترانی مجبور می کنند، معنا کرده اند. اما اختلاف نظرهای مشاهده می شود. به عنوان مثال، برخی از علمی یادت را به معنی رایجی که در فرهنگ لغت به کار رفته معنی می کنند. اما برخی از آن ها تنها جمع بین زن و مرد را در نظر گرفتند و عده ای دیگر به جمع بین مردان هم این معنی را اختصاص دادند. برخی ها همجمع بین زن ها را قیادت معنی کردند.

فرد مرتکب به این جرم چه کار باید کند؟

قوادی - فرد مرتکب به این جرم چه کار باید کند؟

در صورتی که هر فردی مرتکب جرایم خلاف قوانین مجازات اسلامی قانون می شود باید برای رسیدگی به مراحل کیفری از وکیل دادگستری برخوردار باشد. حال برای رسیدگی به مراحل دادگستری دو نوع وکیل وجود دارد؛ وکیل کیفری و وکیل حقوقی. وکیل کیفری وکیل است که در زمینه کاری خود به امور کیفری رسیدگی می کند. بنابراین برای جرم منافی عفت به جای وکیل حقوقی، وکیل کیفری پیشنهاد می شود.

نظر برخی فقها درباره این عمل ناپسند

قوادی - نظر برخی فقها درباره این عمل ناپسند

فقهای بسیاری در مورد این جرم ناپسند نظرهای خود را اعلام نمودند که در موارد زیر به برخی از آنها می پردازیم:

به گفته شیخ مفید، عالمه حلی، محقق حلی و امام خمینی این جرم را مخصوص جمع بین زن و مرد روایت می کنند و جمع بین مردان را اجماعی می دانند.

گروه دوم جمع بین زنان را هم به قیاس اولویت یا به لحاظ عمومی لغوی برای این گروه استفاده کردند. مانند فقهای صهرشتی، شهید ثانی و موسوی خویی.

همچنین مرحوم صاحب جواهر بر این عقیده بوده است جمع بین زنان از نظر لغت شامل این تعریف نمی‌شود. تنها قیادت مختص جمع بین زن و مرد است و جمع بین مردان و زنان باید به اثبات برسد. در حالی که در برخی کتاب ها ادعا شده است لفظ قیادت از نظر لغوی عمومیت دارد. اما از نگاه عرف به جمع بین زن و مرد اختصاص داده می شود.

بنابراین افرادی که زنان یا آقایان را برای لواط یا مساحقه تشویق کند، قواد نامیده نمی شوند و برای او قانون قواد جاری نمی شود. اما به دلیل عد نص در این زمینه حکم به تعزیر می گردد. نکته ای که بدست می آید این است که کلمه قواد به زنا یا لواط اختصاص داده می شود و شامل مساحقه نمی شود.

مجازات قوادی

مجازات حدی قوادی برای مرد هفتاد و پنج ضربه شلاق است و برای بار دوم علاوه بر هفتاد و پنج ضربه شلاق به عنوان حد و به تبعید تا یک سال نیز محکوم می شود که مدت آن را قاضی مشخص می کند و برای زن هفتاد و پنج ضربه شلاق است. در ضمن اگر دو فرد نابالغ را جهت زنا یا لواط بهم برساند مجازات قواد سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق خواهد بود.

مجازات اجرایی

مجازات فردی که جمعیت زنان و مردان را به زنا می خواند شامل موارد زیر است:

  • این جرم برای مرد در مرحله اول دارای 75 ضربه شلاق است و در صورت تکرار دوباره مجازات پیش بینی شده 75 ضربه شلاق و تا یک سال تبعید می باشد.
  • این جرم برای زن دارای 75 ضربه شلاق است.
  • در صورت عدم تحقق زنا یا لواط، فرد مرتکب شده به 31 الی 74 ضربه شلاق و بیش از ۶ ماه تا ۲ سال حبس محکوم می شود.
  • در صورت رساندن دو یا چند فرد برای زنا یا لواط، فرد مرتکب به 31 الی 74 ضربه شلاق و حبس بیش از ۶ ماه تا ۲ سال محکوم می شود.
  • طبق ماده 639 قانون مجازات اسلامی افرادی که دارای مراکز فساد و فحشا هستند به یک تا 10 سال حبس محکوم می‌شوند. علاوه بر این، در صورت اختصاص دادن عمل قواد به عمل این افراد، به مجازات قوادی محکوم خواهند شد.

شواهد اثبات به این قضیه

قوادی - شواهد اثبات به این قضیه

  • دو مرتبه اقرار متهم
  • شهادت دو شاهد
  • علم قاضی

تعدد و تکرار جرم

ممکن است در موارد گفته شده شاهد مجازات تشدید باشیم که در این زمینه دو مفهوم تعدد و تکرار جرم وجود دارد.

در تعدد جرم شرایطی وجود دارد که شخص بیش از یک جرم مرتکب شده و نسبت به هیچ کدام از جرائم حکم محکومیت قطعی صادر نشده است. به عنوان مثال، شخص دارای چند بار مرتکب جرم است و نسبت به هیچ بودن هیچ حکمی صادر نشده یا شخص دستگیر نشده است.

و تکرار در جرم قواد شرایطی است که فرد یک بار مرتکب جرم شده و در خصوص آن محکومیت قطعی صادر شده و دوباره مرتکب جرم دیگری شده است. در چنین شرایطی با وجود حالت خطرناک در بزهکار مجازات شدیدتری در انتظارش است.

برای مثال، اگر شخص سه بار مرتکب این جرم شود و در هر مرتبه حد برای او جاری شده در مرتبه چهارم اعدام خواهد شد.

قاچاق زنان و دختران یک کار غیر قانونی مانند کالاهای دیگر

قوادی - قاچاق زنان و دختران یک کار غیر قانونی مانند کالاهای دیگر

قاچاق در لغت به معنای این است که کاری برخلاف قانون به صورت پنهانی انجام شود. در حالی که معامله یا ورود آن کالا به کشور ممنوع است. حال قاچاقچی فردی است که به این کار دست می زند. بر همین اساس قاچاق زنان و دختران مانند قاچاق هر کالای دیگری که در کشور غیر قانونی و ضد اخلاقی است، ممنوعیت دارد.

طبق قانون جمهوری اسلامی این جرم با تشکیل اداره دسته یا جمعیتی بیشتر از ۲ نفر داخل و خارج کشور و با هر اسم و عنوانی که هدف آن تنها بر هم زدن امنیت کشور است، دارای مجازات می باشد.

عناصر جرم منافی عفت

قوادی - عناصر جرم منافی عفت

عناصر این جرم در فعل خاصی تعریف نشده است. ممکن است  فردی با در دست گرفتن اینترنت، یک آدرس سایت و یا یک یا چند اتومبیل، مرد را به زن و یا برعکس به یکدیگر معرفی کند. به عنوان مثال، افرادی هستند با در دست گرفتن یک تورهای مسافرتی زنان ایرانی سوء استفاده جنسی قرار می‌دهند.

گروه های مختلفی هستند که با برنامه ریزی های دقیق و به کارگیری عناصر مختلف به گستردگی این جرم دامن می زنند و با کمک محیط هایی مانند آرایشگاه ها، سفارش خانه های خارجی، مدارس، و پارک ها زنان و دختران جوان خیال پرداز را فریب می دهند.

پس می توان نتیجه گرفت عناصری که در ارتکاب این جرم موثر است؛ شامل تلفن، مراکز تفریحی، اینترنت شبکه های مجازی و  … است.

مراتب ارتکاب جرم

شروع جرم در قانون مجازات اسلامی از دو رکن تشکیل می شود، رکن اول، شروع به اجرا و دومین رکن عدم اجرا که دلیل آن بخاطر اراده مجرم نباشد. این اقدامات ممکن است فی النفسه جرم خطاب شود که این شرایط دارای مجازات است. اما در قانون شروع به جرم، جرم محسوب نمی شود؛ مگر این که اقدامات انجام شده عنوان مستقلی از جرایم را دربرگیرد.

معاون جرایم منافی عفت کیست؟

فردی که با تحریک، ترغیب، تحلیل، فریب و نیرنگ باعث وقوع جرم توسط فردی می شود یا این که وسایل ارتکاب به جرم را مهیا می کند. در حالی که  از هدف مجرم کاملاً آگاه است. به عبارت دیگر به عنوان معاون جرایم منافی عفت نیز گفته می شود. با توجه به شرایط و امکاناتی که فراهم شده است و تعداد دفعات و مراتب جذب چنین شخصی مستعد مجازات است. مگر این که در قانون یا شرع برای معاون در جرم خاصی مجازات تعیین شده باشد.

با این تعریف آیا جرم قوادی به عنوان معاون شناخته می شود؟ خیلی‌ها تصور می‌کنند جرم قبادی ماهیت معاونت در جرم را دارد. اما با کمی دقت شود کاملا متوجه می شویم با توجه به شرط های ایجاد شده برای جرم معاون این تصور کاملاً غلط است و جرم مستقل برای این مجرم تلقی می‌شود.

نتیجه گیری

همانطور که متوجه شدید، برای این جرم متعارف بسیاری در نظر گرفته شده که همگی دارای یک معنا هستند. یعنی فردی که باعث شهوت رانی دیگران می‌شود. اما این جرم می توان جوانب مختلفی داشته باشد. به همین خاطر، مجازات آن باید براساس قوانین اسلامی مشخص شود.

موسسه حقوقی بین المللی عدالت آریایی با بهره گیری از بهترین وکیل پایه یک دادگستری تهران تا انتهای مسیر حقوقی همراه شماست.

منبع: گوگل

در اینجا می توانید پاسخ سوالات خود و کاربران دیگر را مشاهده کنید:

احساس خود را درباره این مطلب بگویید 1 نظر

5 1
قوادی و مجازات آن
مونا ترابی

مونا ترابی

وکیل پایه یک دادگستری ، مدیر مؤسسه عدالت آریایی

درخواست مشاوره
مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

درخواست مشاوره