شرایط ظهرنویسی

شرایط و مسئولیت های ظهر نویسی را بدانیم

ظهرنویسی: در واقع به معنی نوشتن پشت سند است. این عمل در قانون و حقوق تجارت با هدف های گوناگونی مانند: وکالت، انتقال و همین طور ضمانت صورت می گیرد.

شرایط ظهرنویسی

  1.  لزوم امضا: ماده‌ی ۲۴۶ قانون تجارت عنوان می‌دارد که «ظهرنویسی باید به امضای ظهرنویس برسد…» امضای او به ‌معنی رضایت او به انتقال سند تجاری است؛ ولی نیازی نیست که امضای ظهرنویس در ظهر یا پشت سند تجاری باشد و این امکان وجود دارد که امضای روی سند نیز ظهرنویسی تلقی شود.
  2.  عدم لزوم قید نام منتقل ‌الیه: طبق ماده‌ی ۲۴۶ قانون تجارت «…ممکن است در ظهرنویسی تاریخ و اسم کسی که برات به او انتقال داده می‌شود قید گردد.» امکان دارد که ظهرنویسی در وجه فرد مشخص باشد و یا سفید امضا و یا در وجه حامل می باشد.
  3. عدم لزوم قید تاریخ: در ظهرنویسی درج تاریخ ضروری نیست اما قید تاریخ علاوه بر اسناد تجاری بلکه در تمام اسناد و تعهدات دارای یک فایده می باشد و آن تشخیص اهلیت طرفین در هنگام انعقاد قرارداد و انتقال است؛

انواع آن:

  1. ظهرنویسی برای انتقال
  2. ظهرنویسی برای وکالت

مسئولیت ظهرنویسان:

بر اساس ماده‌ی ۲۴۹ قانون تجارت، ظهرنویسان دربرابر دارنده مسئول می‌باشند و اگرچه برای ظهرنویس این امکان وجود دارد که به‌صورت جزئی از خود سلب مسئولیت کند، اما نمی‌تواند به‌صورت کلی از خود رفع مسئولیت نماید. وظیفه ظهرنویس هنگامی عنوان می شود که امضای او در ظهر سند تجاری وجود داشته باشد. وظیفه ظهرنویسان و سایر مسئولان سند تجاری (برات و سفته) به طور تضامنی است. مسئولیت تضامنی به این معناست که تمام مسئولین سند در عرض یکدیگر قرار دارند و دارنده‌ی سند تجاری می‌تواند برای دریافت تمام یا قسمتی از وجه سند به هر کدام از آنها که بخواهد و بدون رعایت ترتیب ظهرنویسی مراجعه کند. ظهرنویسی به‌عنوان عملی حقوقی درمورد اسناد تجاری مانند سفته و برات مطرح می‌شود و ممکن است هدف از آن انتقال سند تجاری به شخص دیگر یا دادن وکالت به فردی جهت وصول وجه آن یا به قصد تضمین باشد.

موسسه حقوقی عدالت آریایی با بهترین وکیل حقوقی تهران تا انتهای مسیر حقوقی همراه شما خواهد بود.

منبع:گوگل

نظری دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این را به اشتراک بگذارید

کپی لینک در کلیپ بورد

کپی